عنوان کتاب : درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر پوست و سوختگی چشم و گوش2010
مترجم : فاطمه بهرام نژا
ناشر : بشری
قیمت : 59000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : هزار نکته هزار تست NCLEX RN با پاسخ تشریحی
مترجم : نسیم رضائی
ناشر : مرکز نشر علوم پزشکی
قیمت : 189000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تکنیک های زیبایی در بیماری های پوست و مو
ناشر : ابن سینا
قیمت : 220000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مرور جامع مدیریت
نویسنده : هدایت سالاری
ناشر : مرکز نشر علوم پزشکی
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مرور جامع پرستاری بهداشت وان
نویسنده : حمید حجتی
ناشر : مرکز نشر علوم پزشکی
قیمت : 199000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی پزشکی برای رشته های پرستاری و مامایی دندانپزشکی ،پیراپزشکی
نویسنده : دکتر بابایی
ناشر : انتشارات ارجمند
قیمت : 79000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مدیریت و رهبری عملی در پرستاری
نویسنده : سولیوان
مترجم : اربابی
ناشر : جامعه نگر
قیمت : 119000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : اصول گزارش نویسی برای پرستاران
نویسنده : عزیز شهرکی
ناشر : انتشارات جامعه نگر
قیمت : 35000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث 2010گوارش
نویسنده : برونر -سودارث
مترجم : فاطمه بهرامنژاد
ناشر : مرکز نشر علوم پزشکی
قیمت : 39000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : ژنتیک پزشکی تامسون(باانضمام اطلس رنگی)
مترجم : دکتر کرامتی پور
ناشر : برای فردا
قیمت : 228000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : nvpنکات برتر پرستاری بهداشت جامعه
نویسنده : زهرا کشتکاران
ناشر : مرکز نشر علوم پزشکی
قیمت : 112000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آموزش به بیمار و خانواده
نویسنده : فاطمه غفاری
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 245000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مایع درمانی وریدی برای پرستاران
مترجم : مژگان خادمی
ناشر : نشر حکیم
قیمت : 115000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مبانی پرستاری مراقبت های ویژه
نویسنده : چولای -برنز
مترجم : دکتر نوقابی
ناشر : جامعه نگر
قیمت : 69000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : سم شناسی صنعتی
نویسنده : علیرضا حاج قاسمخان
ناشر : برای فردا
قیمت : 79000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : ژنتیک ملکولی انسانی استراخان جلد اول
مترجم : دکتر اکبری
ناشر : برای فردا
قیمت : 195000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : ژنتیک ملکولی انسانی استراخان جلد دوم
مترجم : دکتر اکبری
ناشر : برای فردا
قیمت : 195000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تغذیه و ورزش
نویسنده : دکتر کلیشادی و همکاران
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قیمت : ۵۵۰۰۰
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جمعیت شناسی عمومی
نویسنده : دکتر محمد سید میرزایی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : بیماریهای کلیه و مراقبت از بیماریهای کلیه در بخش مراقبت ویژه کودکان
مترجم : دکتر اتوکش
ناشر : بشری
قیمت : 120000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : نوروآناتومی
مترجم : حسین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 159000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مروری بر میکروب شناسی پزشکی جاوتز
مترجم : دکتر میرنژاد
ناشر : بشری
قیمت : 129000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : اصول بیوانفورماتیک کاربردی
مترجم : دکتر نجفی
ناشر : بشری
قیمت : 115000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : جراحی زیبایی صورت
نویسنده : دکتر محسن نراقی
ناشر : نور دانش
قیمت : 269000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : انگل شناسی پزشکی مارکل
مترجم : دکتر محبعلی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 179000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : پزشکی از راه دور
نویسنده : نسیم هاشمی
ناشر : نور دانش
قیمت : 68000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات طلایی و کلیدی پرستاری بهداشت جامعه 1،2،3
نویسنده : دکتر علی اکبر نظری
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مدیریت در اتاق عمل
نویسنده : معصومه صیدی
ناشر : سالمی
قیمت : 59000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مرور جامع پرستاری بهداشت روان
نویسنده : حمید حجتی
ناشر : سالمی
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارتقای سلامت عمومی با محیطی عاری از دود دخانیات
نویسنده : دکتر بحیرائی
ناشر : نور دانش
قیمت : 34000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه برونر و سودارث 2010 پرستاری داخلی - جراحی 3 (قلب و عروق، کبد، غدد، تنفس، عفونی و اتاق عمل)
مترجم : دکتر عسگری
ناشر : بشری
قیمت : 219000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تهویه مکانیکی در نوزادان (مدهای نوزادان)
نویسنده : دکتر کریم پور ستار و دکتر مرادی مقدم
ناشر : بشری
قیمت : 39000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : جمعیت و تنظیم خانواده و بهداشت باروری
نویسنده : شیرین شهبازی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : نکات برتر آناتومی برای پرستار
نویسنده : سید احمد حسین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 148000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تفسیر آسان CBC
نویسنده : دکتر فلاح
ناشر : بشری
قیمت : 39000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : کمک های اولیه در مناطق دور افتاده - مراقبت های فوری در مناطق دور افتاده
نویسنده : محمد رضا قانع پور
ناشر : بشری
قیمت : 119000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : اصول تغذیه رابینسون
مترجم : ناهید خلدی
ناشر : سالمی
قیمت : 129000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : پرستاری بیهوشی 1 کتاب اول - بیماریهای شایع
مترجم : دکتر آراسته
ناشر : بشری
قیمت : 213000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : پرستاری بیهوشی 2 کتاب دوم - اعمال جراحی رایج
مترجم : دکتر آراسته
ناشر : بشری
قیمت : 213000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مروری جامع بر بارداری و زایمان ویلیامز 2010
مترجم : الهام زارع
ناشر : بشری
قیمت : 85000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی به فارسی
مترجم : دکتر رجبی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 395000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تک یاخته های روده ای پاتوژن: ژیاردیا، آنتامبا،کریپتوسپوریدیوم،سیکلوسپورا
مترجم : دکتر کشاورز
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی تهران
قیمت :
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی برن و لوی
مترجم : دکتر بیگدلی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 492000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روشهای سنجش بيولوژيک برای کشف داروهای جديد
مترجم : دکتر ایرانشاهی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : ۵۲۰۰۰
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بيماريهای بدخيم خون
نویسنده : دکتر مذهب
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 43000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بمب های شیمیایی و تسلیحات بیولوژیک
نویسنده : دکتر فرهودی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و تکنیک ها در فیکوامولسیفیکاسیون
مترجم : دکتر خاکشور
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کودکان در یک صفحه
مترجم : دکتر قربانی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 109500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نورولوژی در یک صفحه
مترجم : دکتر حریرچیان
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فوریت های روان پزشکی
نویسنده : واقعی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 33000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای درمان شناختی - رفتاری عقايد پارانوئيد و هذيان های گزند و آسيب
نویسنده : دکتر مدرس غروی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول صحیح برخورد با آسیبهای اندامی (CD)
نویسنده : دکتر هرندی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت :
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس قارچ شناسی پزشکی
نویسنده : دکتر امیر مجدی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه
مترجم : دکتر ایمن شهیدی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 120000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین
نویسنده : دکتر افشاری
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 80000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : طرح های مراقبتی روان پرستاری
مترجم : دکتر عبداللهیان
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قیمت : 60000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مهارت های برقراری ارتباط با بیماران
مترجم : دکتر جلیلی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 44500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای ساده SPSS
مترجم : دکتر قاسمی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مروری بر فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2010
مترجم : دکتربیگدلی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 242000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد
مترجم : دکتر مهدیه
ناشر : برای فردا
قیمت : 175000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : آلبوم دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ناشر : تیمورزاده
قیمت :
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارولوژی عمومی
نویسنده : دکتر ناصر سیم فروش
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 12500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سارکوئیدوز
نویسنده : دکتر کاظم آملی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تغذیه مدرن در سلامت و بیماری
مترجم : مجید حسن قمی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی و بیماریهای همراه
مترجم : دکتر آذر فرین
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 325000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مروری بر ایمونولوژی
مترجم : عالم زاده
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و مبانی اتوراینولارینگولوژی
مترجم : دکتر نراقی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 242000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی میلر
مترجم : دکتر یعقوبی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : GOM بیماریهای پوستی تشخیص و درمان
نویسنده : دکتر کاترین کیاوش
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 34500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جراحی در یک صفحه
مترجم : دکتر اعتصامی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 74500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای جیبی پزشکان
نویسنده : دکتر شفیعی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ داروهای رسمی ایران ایران فارما
نویسنده : دکتر اکبر شفیعی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 152000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنکال داخلی
مترجم : دکتر قائمی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 139500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : CHERCHILLS POCKET BOOKS
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات طبقه بندی شده چهار گزینه ای تکنولوژی آموزشی
نویسنده : اکبر بابایی
ناشر : بشری
قیمت : 49000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
مترجم : دکتر فلاح
ناشر : بشری
قیمت : 145000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : میکروب شناسی برای دانشجویان پزشکی
مترجم : دکتر میرنژاد
ناشر : بشری
قیمت : 149500
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : NCLEX-RN
مترجم : نیسم رضایی
ناشر : بشری
قیمت : 189000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : کودک سالم
نویسنده : سجادی و خسروی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت براساس دستورالعمل های کشوری
نویسنده : فائزه صحبایی
ناشر : بشری
قیمت : 279000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مقدمه ای بر پرستاری مراقتبهای ویژه
نویسنده : دکتر عسگری
ناشر : بشری
قیمت : 59000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : تشخیص سریع بیماری ها با تاکید بر علایم و نشانه ها
نویسنده : مریم اقبالی و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 79500
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : ایمونولوژی 4 استاد
نویسنده : دکتر محمد وجگانی
ناشر : میر
قیمت : 198000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنچه لازم است زنان دررابطه با سرطان پستان بدانند
نویسنده : فرخنده حیاتی و همکارن
ناشر : آرتین طب
قیمت : 24500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : معاینات بالینی روش های گرفتن شرح حال بارباربیتز(2009)
مترجم : دکتر صفوی زاده
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 242000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشخیص و درمان مسمومیت حاد داروئی و شیمیایی شایع درایران
نویسنده : بیکلوئی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی ایران
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : برخورد بالینی با بیماری های شایع در طب اورژانس
نویسنده : دکتر افضلی مقدم و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی عمومی مرجعی کامل برای دانشجویان دندانپزشکی ،داروسازی، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی
نویسنده : فردین عمیدی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی جلد 4: بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
نویسنده : لطفی کیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع کارشناسی ارشد صنایع غذایی میر
نویسنده : احسان جناب و همکاران
ناشر : میر
قیمت : 238000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های قبل وحین دروان بارداری
نویسنده : دکتر شیوا
ناشر : رویان
قیمت : 22000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 19 CASE شایع بخش اورژانس
نویسنده : کیانمهر
ناشر : آرتین طب
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مباحثی از بیولوژِی سلولی و مولکولی
مترجم : دکتر صالحی
ناشر : مانی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت و مشاوره ی تنظیم خانواده
نویسنده : نوائیان
ناشر : یار آشنا
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی برای پرستار
نویسنده : حمزه رحیمی
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی عمومی
نویسنده : دکتر آزرم و همکاران
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قیمت : 70000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تکنیک های ایمونولوژی در آزمایشگاه
نویسنده : سید جواد هاشمی نیا
ناشر : مانی
قیمت : 40000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نسخه های سبز گیاهی برای درمان بیماری ها
نویسنده : شهلا حبیبی
ناشر : مانی
قیمت : 28000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنانومی سیستمیک جلد چهارم : دستگاه عصبی
مترجم : توحید نجفی
ناشر : ارجمند
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای یادگیری روماتولوژی
نویسنده : دکتر امید و همکاران
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قیمت : 26000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تکثیر و پرورش گیاهان دارویی
نویسنده : دکترسید هادی صمصام شریعت
ناشر : مانی
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن
مترجم : دکتر خواجو
ناشر : اشراقیه
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سوالات بورد و ارتقاء جراحی با پاسخ های تشریحی
نویسنده : دکترهادی احمدی آملی
ناشر : آرتین طب
قیمت : 222000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ایمونولوژی برای دانشجویان داروسازی
نویسنده : حاجوی
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ترجمه و خلاصه فصل تروما از درسنامه طب اورژانس تروما
مترجم : دکترزارع
ناشر : آرتین طب
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده ونکات کلیدی بیماریهای زنان و مامایی جلد دوم مامایی
نویسنده : دکتر عزیزیان
ناشر : اشراقیه
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده و نکات کلیدی بیماریهای زنان و مامایی
نویسنده : دکتر عزیزیان
ناشر : اشراقیه
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دارو درمانی بیماری های گوارشی
نویسنده : دکتر خلیلی
ناشر : ارجمند
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دارو درمانی بیماری های دستگاه غدد درون ریز و زنان
نویسنده : دکتر خلیلی
ناشر : ارجمند
قیمت : 100000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی سیستمیک جلد پنجم دستگاه گوارش
مترجم : توحید نجفی
ناشر : ارجمند
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی سیستمیک جلد یکم دستگاه تنفسی
مترجم : توحید نجفی
ناشر : ارجمند
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : زیست فن آوری، از برآمد تا درآمد
نویسنده : مهندس مرندی
ناشر : حیان
قیمت : 33000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : اصول و روش های تولید فرآورده های دارویی نوترکیب (1)
نویسنده : مینا پیروی سرشکه و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 29000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : اصول و روش های تولید فرآورده های دارویی نوترکیب(2)
نویسنده : مژگان اله یاری
ناشر : حیان
قیمت : 29000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : کرم شناسی پزشکی
نویسنده : وفا صابر
ناشر : حیان
قیمت : 69000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : 100 پرسش و پاسخ درباره سرطان زنان
مترجم : جعفر نژاد
ناشر : سخن گستر
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول مدیریت پرستاری
نویسنده : میر محمد حسینی
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 95000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خلاصه اورولوژی اسمیت
مترجم : دکتر عزیزیان
ناشر : اشراقیه
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک
نویسنده : پرفسور گیتی امتیازی
ناشر : مانی
قیمت : 194000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی گری_ جلد سوم سر و گردن
مترجم : دکتر اسفندیاری
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی گری_ جلد دوم اندام
مترجم : دکتر اسفندیاری
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نمونه های شخصیتی کودکان و درمانهای هومیوپاتی
مترجم : دکتر حسینی
ناشر : اشراقیه
قیمت : 145000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ توصیفی انگلیسی به فارسی امداد ، نجات و حریق
نویسنده : علی بابامرادی
ناشر : اشراقیه
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا کلیات بهداشت محیط براساس منابع بهداشت
نویسنده : مهندس نغمه علوی نخجوانی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا مواد زاید جامد براساس منابع بهداشت محیط
نویسنده : مهندس نغمه علوی نخجوانی
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات کلیدی آزمون های کارشناسی و دکترا آلودگی هوا براساس منابع بهداشت محیط
نویسنده : مهندس نغمه علوی نخجوانی
ناشر : سالمی
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا آب و فاضلاب براساس منابع بهداشت محیط
نویسنده : مهندس نغمه علوی نخجوانی
ناشر : سالمی
قیمت : 109000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کاربرد سیستم های فرابنفش در گندزدایی آب و پساب
نویسنده : مهندس حسن هاشمی
ناشر : آرتین طب
قیمت : 74500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مامایی
نویسنده : منصوره یزدخواستی
ناشر : سالمی
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پرستاری کودکان ونگ
نویسنده : مهناز شوقی
ناشر : سالمی
قیمت : 189000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
نویسنده : تقدسی زاد
ناشر : آرتین طب
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل
نویسنده : مژگان لطفی
ناشر : سالمی
قیمت : 89000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : اصول کلی تغذیه کراوس
مترجم : شیدفر
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های ویژه پرستاری نوزادان NICU
نویسنده : هادیان شیرازی
ناشر : سالمی
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس: اختلالات سیستم محافظتی
مترجم : ابراهیمی
ناشر : سالمی
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول آموزش به بیمار
نویسنده : مهاجر
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس: اختلالات حسی
مترجم : خزائی
ناشر : سالمی
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : Baillieres abbrevations in medicine
مترجم : دکتر رباطی
ناشر : بشری
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی
نویسنده : خراسانی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع ارشد پرستاری مراقبت ویژه
مترجم : بهرام نژاد
ناشر : سالمی
قیمت : 450000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی اپیدمیولوژی
مترجم : کرباسی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس مریل_ روشهای تصویربرداری جلد 2: تنه و شکم
مترجم : قره باغ
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی و بیماریهای همراه
مترجم : دکتر مرادی مقدم
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 298000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تناسب اندام در دوران بارداری و پس از زایمان
نویسنده : امدادی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده گوش و حلق و بینی
مترجم : روجایی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 75000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مرور جامع و سریع بر منابع ژنتیک (برای کنکور)
نویسنده : رقیه آرزومند
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس خون شناسی به همراه CD
نویسنده : سید جمال امام
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جمعیت وتنظیم خانواده به انضمام ایدز و ضمایم کاربردی دیگر
نویسنده : سیادتی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 42000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژِی پزشکی گایتون
مترجم : بدل زاده
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 298000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزویولوژی غدد درون ریز
مترجم : فقیهی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 109000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماریهای شایع زنان: اصول، تشخیص، درمان به همراه CD
مترجم : خلیلی پور
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع علوم پایه داروسازی خلاصه دروس
نویسنده : میرزایی
ناشر : میر
قیمت : 178000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تغذیه و رژیم درمانی 2E
نویسنده : امیری فرد
ناشر : میر
قیمت : 198000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اورژانس های قلب و الکتروکاردیوگرافی
نویسنده : موسوی
ناشر : میر
قیمت : 58000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اورژانس های داخلی
نویسنده : موسوی و امینی
ناشر : میر
قیمت : 94000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تکنیک های عملی آزمایشگاهی تشخیصی جلد 3: هماتولوژی بالینی PAS
نویسنده : ده بزرگی
ناشر : میر
قیمت : 52000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اورژانس های داخلی همراه با اطلاعات دارویی ایران
نویسنده : موسوی
ناشر : میر
قیمت : 0
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بانک سوالات بیهوشی میلر
نویسنده : جواهر خواجوی خان
ناشر : میر
قیمت : 58000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مرجع سریع پرستاری
نویسنده : نجفی
ناشر : میر
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نسخه های استاندارد پاشا: خون و سرطان
نویسنده : پاشا
ناشر : گلبان
قیمت : 87000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نسخه های استاندارد پاشا: کلیه و مجاری ادراری
نویسنده : پاشا
ناشر : گلبان
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی: جلد اول اصول و روشهای اپیدمیولوژی، جمعیت شناسی و آمارهای بهداشتی
مترجم : شجاعی تهرانی
ناشر : سماط
قیمت : 119500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی جلد 4: بیماریهای مزمن غیر واگیر و بیماریهای واگیر شایع
مترجم : شجاعی تهرانی
ناشر : سماط
قیمت : 148000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی جلد 3: کلیات خدمات بهداشتی
مترجم : شجاعی تهرانی
ناشر : سماط
قیمت : 300000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع تکنولوژِی آب و فاضلاب جلد اول
نویسنده : ایرانلو
ناشر : سماط
قیمت : 169500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب جلد 2
نویسنده : ایرانلو
ناشر : سماط
قیمت : 129500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط
نویسنده : محمد علی رزولی و همکاران
ناشر : سماط
قیمت : 109000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی ABSجلد اول
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پاتولوژی ABS
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ایمونولوژی ABS
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی ABS
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 108000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی استخوان و مفاصل
نویسنده : نگهدار و مجیدزاده
ناشر : نوردانش
قیمت : 128000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی ABS جلد دوم
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی اندام ABS
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 68000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی تنه ABS
نویسنده : داوود رمزی
ناشر : نوردانش
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی طب داخلی سیسیل: بیماریهای عفونی
مترجم : دکترارجمند
ناشر : ارجمند
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خلاصه و آزمون های میکروب شناسی پزشکی جاوتز
مترجم : دکتر ارجمند
ناشر : ارجمند
قیمت : 179000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی طب داخلی سیسیل: بیماریهای متابولیک، غدد و بهداشت زنان و مردان
مترجم : دکتر ارجمند
ناشر : ارجمند
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی طب داخلی سیسیل : بیماریهای کلیه
مترجم : دکتر ارجمند
ناشر : ارجمند
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی طب داخلی سیسیل : بیماریهای دستگاه گوارش، کبد ومجاری صفراوی
مترجم : دکتر ارجمند
ناشر : ارجمند
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بارداری و زایمان ویلیامز جلد 2
مترجم : سارا رزاقی
ناشر : ارجمند
قیمت : 180000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی جلد 5: انگل شناسی و قارچ شناسی
نویسنده : لطفی کیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمونهای موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی جلد1: میکروب شناسی و ویروس شناسی
نویسنده : لطفی کیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی جلد 2: ایمنی شناسی و سم شناسی
نویسنده : لطفی کیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی جلد 3: خون شناسی و بانک خون
نویسنده : علیرضا لطفی کیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اسپرم
نویسنده : دکتر اصفهانی
ناشر : رویان
قیمت : 42000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : هماتولوژی عملی(تکنیکهای آزمایشگاهی )
نویسنده : غلامعباس ثابتی مقدم
ناشر : آرتین طب
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی تشریح عمومی
نویسنده : دکتر امامی میبدی
ناشر : سماط
قیمت : 99500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشریح بالینی عمومی برای دانشجویان علوم پزشکی مقاطع کاردانی و کارشناسی
نویسنده : امیر واحدیان
ناشر : بشری
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : رفتار درمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم : قاسم زاده
ناشر : ارجمند
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دیابت
مترجم : شایسته آذر
ناشر : ارجمند
قیمت : 19000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی همراه با مباحث کامل
نویسنده : پروین خراسانی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تغذیه در نوزاد نارس (پره ترم)
نویسنده : عفت شیخ بهاءالدین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی عمومی ویژه کلیه رشته ها
نویسنده : ایمانه شمایلی یگانه
ناشر : سالمی
قیمت : 189000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روش تحقیق پروپوزال نویسی
نویسنده : سلیمان نارویی
ناشر : نهضت پویا
قیمت : 25000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی مور جلد اول تنه
مترجم : دکتر عمیدی
ناشر : نهضت پویا
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار
نویسنده : دکتر اسدی نوقابی و همکاران
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آموزش به بیمار
نویسنده : نادره خوست و همکاران
ناشر : بشری و حکیم هیدجی
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی پزشکی گانونگ ج1
مترجم : ابراهیمی
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کمک های اولیه سریع
مترجم : دکتر منجمی
ناشر : جعفری
قیمت : 16200
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دستنامه اصول و فنون پرستاری
نویسنده : مرجان کرباسی
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ پرستاری بیلیر2009
مترجم : پروین امامی
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی تغذیه و رژیم درمانی برای پرستاران
نویسنده : سید احمد حسین زاده
ناشر : بشری
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات روانشناسی عمومی در آزمونهای کارشناسی ارشد همراه با پاسخ های تشریحی
نویسنده : مرادعلی زارعی پور و اکبر بابایی
ناشر : بشری
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات اساسی و روش های مراقبتی و درمانی از بیماران قلبی-پرستاری قلب و عروق
مترجم : مرادی و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان
نویسنده : محسن حجت
ناشر : بشری
قیمت : 85000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تداخلات دارویی خطرناک
مترجم : دکتر حقیقت پسند
ناشر : بشری
قیمت : 575000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی انسان
نویسنده : جواد دیلمقانی و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 139000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس:اصول پرستاری داخلی و جراحی (آب والکترولیت،اسید و باز و جراحی)
مترجم : ناهید رژه
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : هندبوک معاینه بالینی
ناشر : تیمورزاده
قیمت : 112000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : معاینه بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز
ناشر : ارجمند
قیمت : 259000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات مراقبت های ویژه پرستاری ICU,CCUو دیالیز و فوریت ها
نویسنده : سید حمید شریف نیا و اسمعیل محمد نژاد
ناشر : بشری
قیمت : 115000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشمی پزشکی هارپر
نویسنده : رضا محمدی
ناشر : آییژ
قیمت : 180000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چیرگی بر وسواس
نویسنده : دکتر خوشابی
ناشر : ارجمند
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درس آزمون بیوشیمی
نویسنده : دانشمندی
ناشر : ارجمند
قیمت : 119000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مرور سریع بهداشت روان
نویسنده : محمد ادریس ارباب شستان و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کتابچه ICU پل مارینو
نویسنده : شاهرخ علی‌نیا
ناشر : سالمی
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی جامع پزشکی
نویسنده : محمود دوستی و همکاران
ناشر : آییژ
قیمت : 980000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری بهداشت جامعه لانکستر
نویسنده : سیده وحیده حسینی
ناشر : سالمی
قیمت : 790000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : معاینه فیزیکی برای پرستاران
نویسنده : فضل‌اله احمدی
ناشر : سالمی
قیمت : 690000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کتاب جامع پرستاری (DRS)
نویسنده : گروه مولفان
ناشر : سالمی
قیمت : 890000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارتوپدی جلد 3
نویسنده : فریبا بلورچی فرد
ناشر : سالمی
قیمت : 490000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : BASIC PETHOLOGY
ناشر : شهر آب
قیمت : 490000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس نتر
ناشر : ارجمند
قیمت : 470000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع علوم پایه پزشکی
مترجم : جمعی از اساتید
ناشر : سماط
قیمت : 350000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس گری
ناشر : ارجمند
قیمت : 590000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع دکتری بهداشت باروری
نویسنده : دکتر مهرداد صلاحی
ناشر : نوردانش
قیمت : 298000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول بیوشیمی بالینی
نویسنده : دکتر محمد رخشان
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 269000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روانشناسی برای پرستاران
نویسنده : سهیلا آهنگرزاده رضایی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 258000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول بیوشیمی لنینجر جلد 2
نویسنده : رضا محمدی
ناشر : آییژ
قیمت : 300000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون اول (5000 آزمون پیش کارورزی و دستیاری با پاسخ)
نویسنده : دکتر محسن مقیمی حاجی
ناشر : سماط
قیمت : 248000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای درحال توسعه
نویسنده : مصطفی لیلی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 230000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول بیوشیمی لنینجر جلد 1
نویسنده : رضا محمدی
ناشر : آییژ
قیمت : 300000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : عفونت و سیستم ایمنی بدن
نویسنده : عصاره زادگان
ناشر : آییژ
قیمت : 220000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خلاصه روانپزشکی 3
نویسنده : دکتر نصرت الله پور افکاری
ناشر : شهر آب
قیمت : 198000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خلاصه روانپزشکی 2
نویسنده : دکتر نصرت الله پور افکاری
ناشر : شهر آب
قیمت : 198000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 5000 آزمون دربهداشت عمومی
نویسنده : خالد رحمانی
ناشر : سماط
قیمت : 198000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماری ها و جراحی بینی
نویسنده : نراقی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 192000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد 3
نویسنده : مجیدمیر محمد صادقی
ناشر : آییژ
قیمت : 190000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول کار و منابع خطال در آنالیزرهای هماتولوژی (سل کانترها)
نویسنده : علی ملکی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 189000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی دولین جلد دوم
نویسنده : جواد زواررضا
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 185000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جراحی پلاستیک صورت
نویسنده : نراقی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 182000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی
نویسنده : رضا محمدی
ناشر : آییژ
قیمت : 180000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : زیست شناسی تکوینی
مترجم : علی پیریایی و همکاران
ناشر : خانه زیست شناسی
قیمت : 180000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مامایی وارنی 3 جلد
نویسنده : دکتر زیبا تقی زاده
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 179000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جراحی
نویسنده : دکتر محمد رضا رزاقی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خلاصه روانپزشکی 1
نویسنده : دکتر نصرت الله پورافکاری
ناشر : شهر آب
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ پزشکی پاکت دورلند
نویسنده : دکتر علیرضا منجمی
ناشر : شهر آب
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پیشگیری ازمصدومیت کودک
نویسنده : دکتر سوری
ناشر : ارجمند
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
نویسنده : فریدون عزیزی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 278000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سوالات آزمون کارشناسی ارشد پرستاری
نویسنده : سید حمید شریفی نیا
ناشر : سماط
قیمت : 168000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماریهای شایع درکودکان
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 165000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد 1
نویسنده : مجید میر محمد صادقی
ناشر : آییژ
قیمت : 160000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی جامع پزشکی
نویسنده : محمود دوستی
ناشر : آییژ
قیمت : 160000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
نویسنده : نجات مهدیه و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 159000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد ژنتیک (کشاورزی، زیست و بهداشت)
نویسنده : نجات مهدیه و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 155000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راینولوژی کودکان
نویسنده : نراقی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 152000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد 2
نویسنده : مجید میر محمد صادقی
ناشر : آییژ
قیمت : 150000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تحقیقات کیفی در پرستاری
مترجم : آلیس خاچیان
ناشر : سالمی
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نگرشی جامع بر الکتروکاردیوگرافی
نویسنده : بهداد نامدار
ناشر : سالمی
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده جامع مبانی گوش ، حلق و بینی سیدن
نویسنده : مرتاضیان
ناشر : حیان
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سندرم تخمدان چند کیستی
نویسنده : کامران دوامی
ناشر : حیان
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : حاملگی های پرخطر و زایمان
نویسنده : دکتر بدخش وهمکاران
ناشر : شهر آب
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماریهای زنان، زایمان و بارداری
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 148000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماری‌های انگلی در ایران جلد 1 تک یاختگان
نویسنده : اسماعیل صائبی
ناشر : آییژ
قیمت : 200000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول تغذیه کراوس جلد دوم
مترجم : خلیلی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 135000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بانک سئوالات پیش کارورزی و پذیرش دستیار
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع بهداشت حرفه‌ای
نویسنده : مکرمی
ناشر : سالمی
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع آمار زیستی
نویسنده : ستار رضایی
ناشر : سالمی
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول بیوشیمی بالینی تیتز جلد دوم هورمونها
نویسنده : دکتر امیر رسولی
ناشر : ارجمند
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های پرستاری بیماران قلبی و عروقی
نویسنده : فاطمه مرادی ، علی ایمانی
ناشر : بشری
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع مامایی
نویسنده : فرزانه ولی زاده
ناشر : سماط
قیمت : 128000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی دولین جلد اول
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی پزشکی جلد1
نویسنده : مهین زهرایی و همکاران(هیئت مولفان)
ناشر : آییژ
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سئوالات داخلی و جراحی (ERS)
نویسنده : مرتضی زینعلی
ناشر : سالمی
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد مامایی
نویسنده : یزد خواستی
ناشر : سالمی
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
نویسنده : لطیفی
ناشر : سالمی
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری
نویسنده : عباس حق پرست
ناشر : سالمی
قیمت : 119000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای درمانی بیماریهای شایع پوست و مو
نویسنده : باقری کیا و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 119000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دائره المعارف علائم و نشانه‌ها در طب بالینی جلد 1 بیماری های خون
نویسنده : پرویز واحدی
ناشر : آییژ
قیمت : 118000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول فیزیکی تفسیر بالینی MRI
نویسنده : دکتر فریبرز فائقی
ناشر : نوردانش
قیمت : 115000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط
ناشر : سماط
قیمت : 109000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جنین شناسی پزشکی لانگمن
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 109000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بانک سئوالات ارتقاء بورد اطفال
نویسنده : دکتر رضا فلاح
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 108000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروب شناسی واکر
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 106000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه ارتوپدی و شکستگی‌ها
نویسنده : دکتر بهادر اعلمی هرندی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 150000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی و مسایل ژنتیک
نویسنده : رضا پیله‌چیان لنگرودی، رضا محمدی، غلامرضا معتمدی
ناشر : آییژ
قیمت : 100000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سلول های بنیادی سلولهای بنیادی جنینی
نویسنده : دکتر حسین بهاروند
ناشر : خانه زیست شناسی
قیمت : 100000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دستنامه کلینک درد
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 100000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نویسنده : دکتر نیاورانی
ناشر : سماط
قیمت : 200000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دستنانمه داروهای ژنریک
نویسنده : شاهرخ علی نیا
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مرور جامع پرستاری مادران و نوزادان (DRS)
نویسنده : مهناز شوقی
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری بهداشت روان باربارا بوئر
نویسنده : فرخنده شریف و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پرستاری کودکان(کودک بیمار)
نویسنده : حامد مرتضوی
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پرستاری کودکان(کودک سالم)
نویسنده : حامد مرتضوی
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت‌های پرستاری ویژه
نویسنده : شیوا سادات بصام پور
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بانک سوالات بیماریهای شایع واگیر و غیر واگیردار
نویسنده : محمود بختیاری
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پروتکل‌های مامایی جرمی اوت-جلد1
نویسنده : دکتر اعظم استاجی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرایند رواندرمانی – رویکرد ترکیبی از تئوری های چند گانه
نویسنده : مرجان انوار
ناشر : حیان
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی انتخاب اول
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای عملی آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
نویسنده : فائزه صحبائی و همکارن
ناشر : بشری
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 400 پرسش چهارگزینه ای جهت آمادگی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک
نویسنده : پیوندی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 97500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جنین شناسی، نوزادان و بهداشت مادر و کودک
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 95000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فارماکوکینتیک مفاهیم بالینی
نویسنده : دکتر محمد رضا روئینی- دکتر حسین زاده
ناشر : نوردانش
قیمت : 93000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ جامع پرستاری MOSBY
نویسنده : مرضیه شبان
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 89500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پروتکل‌های مامایی جرمی اوت-جلد2
نویسنده : دکتر اعظم استاجی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 89500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بانک آزمون فیزیولوژی
نویسنده : مهدی رضایی
ناشر : سالمی
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اساس ملکولی سرطان
نویسنده : سید محمد حسین قادریان
ناشر : سالمی
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ اصطلاحات ژنتیک
نویسنده : رامین رادپور
ناشر : حیان
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ضروریات پاتولوژی دهان و دندان
نویسنده : رضوی و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس
نویسنده : رامین زجاجی
ناشر : حیان
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اوژانس های کارنت جراحی تروما
نویسنده : منجمی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اندوکرینولوژی دستگاه تناسلی و نا باروری
نویسنده : دکتر سید ریحان میردامادی
ناشر : شهر آب
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : واژه نامه بهداشت محیط
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تکنیکهای MRI همراه با تصاویر آناتومی
نویسنده : علی کیانی نظرلو
ناشر : نوردانش
قیمت : 88000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های ارتقاء بورد زنان و مامایی
نویسنده : دکتر الهیار طاهری
ناشر : نوردانش
قیمت : 88000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس آناتومی انسان
نویسنده : پاسنجش و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 87500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ایمونولوژی بیماریهای عفونی
نویسنده : دکتر شکر آبی و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 85000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کودک سالم- مطابق با سرفصل شورایعالی برنامه ریزی
نویسنده : محبوبه سجادی و شراره خسروی
ناشر : بشری
قیمت : 85000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کاربرد الکترودکاردیوگرام
نویسنده : گل سرخ تبار
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 84500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : زنان و مامایی
نویسنده : دکتر محمدرضا رزاقی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روانپزشکی بالینی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
نویسنده : قلعه بندی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روش های جدید CPR
نویسنده : آیتی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ژنتیک پزشکی
نویسنده : پور اسماعیلی
ناشر : شهر آب
قیمت : 79500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سئوالات پرستاری کودکان (ERS)
نویسنده : مهناز سنجری
ناشر : سالمی
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه جامع جراحی پوست
نویسنده : گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ناشر : حیان
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشخیص علائم در فوریتهای کودکان
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های بیولوژی سلولی و مولکولی همراه با پاسخ های تشریحی
نویسنده : حمزه رحیمی و الهام حمیده
ناشر : بشری
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و فنون مامایی عمومی و تخصصی
نویسنده : خلیلی پور
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 78000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات بیوشیمی و ژنتیک
نویسنده : دکتر امیر رسولی
ناشر : ارجمند
قیمت : 76000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمونهای بیوشیمی و ژنتیک
نویسنده : دکتر امیر رسولی
ناشر : ارجمند
قیمت : 76000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : موارد بالینی بیماری‌های زنان و زایمان
نویسنده : شهناز ترک زهرانی
ناشر : سالمی
قیمت : 70000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرهنگ تخصصی مصور زنان مامایی هارد
نویسنده : محبوبه احمدی
ناشر : نوردانش
قیمت : 69800
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جمعیت و تنظیم خانواده
نویسنده : دکتر مرضیه وحید دستجردی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیک جامع رادیولوژی
نویسنده : دکتر عباس شقائی- رحیم خشان
ناشر : نوردانش
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درمان‌های مکمل برای بارداری و زایمان
نویسنده : معصومه سیمبر
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکته‌های بالینی در فارماکولوژی
نویسنده : سید علی ضیایی و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سئوالات پرستاری بهداشت جامعه (ERS)
نویسنده : گروه مولفین
ناشر : سالمی
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سئوالات مادران و نوزادان (ERS)
نویسنده : مرتضی زینعلی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چک لیست روش‌های پرستاری بالینی
نویسنده : شهناز کریمی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : قانون و گزارش پرستاری
نویسنده : زهرا ایازی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی ، پروتکل ها و ماده حاجت در توموگرافی کامپیوتری
نویسنده : غیائی
ناشر : حیان
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : عوارض و جانبی داروها در دهان ودندان
نویسنده : سیدی و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرآیند آموزشی به مددجو در مراقبت های بالینی و سرپایی
نویسنده : فرزانه گل آقایی و شراره خسروی
ناشر : بشری
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل
نویسنده : فاطمه قارداشی
ناشر : سالمی
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آمار کاربردی در کامپیوتر براساس نرم افزار
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت عمومی
نویسنده : سید محمد موسوی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات کلیدی پرستاری بهداشت جامعه
نویسنده : سیده فاطمه میر بازغ و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول ژنتیک
نویسنده : حمدا... کاظمی
ناشر : آییژ
قیمت : 100000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مدل‌سازی پاسخ‌های میکروبی در مواد غذایی
نویسنده : سید علی مرتضوی، بهاره عمادزاده، اسعد امینی
ناشر : آییژ
قیمت : 100000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تروما، شکستگی‌ها و در رفتگی‌ها
نویسنده : عزیز شهرکی واحد و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 60000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : الفبای درمان وریدی
نویسنده : سید عبدالرضا محمودی راد
ناشر : سالمی
قیمت : 60000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی اپیدمیولوژی بیگل هول 2007
نویسنده : دکتر سلامتی
ناشر : ارجمند
قیمت : 60000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماری‌های پوست هبیف
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دروس مینور
نویسنده : دکتر محمدرضا رزاقی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آسیب شناسی روانی
نویسنده : نویدی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آسیب شناسی تشخیصی آندومتر
نویسنده : انسانی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : هماتولوژی برای دانشجویان پزشکی
نویسنده : امامی آل آقا
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شایع بخش اورژانس
نویسنده : دکتر مرضیه فتحی
ناشر : آرتین طب
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای عملی مراقبت‌های پره‌ناتال
نویسنده : لیلا هاشمی نسب
ناشر : سالمی
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اقتصاد سلامت
نویسنده : محمد حاجی زاده
ناشر : سالمی
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : معانیه فیزیکی برای مامایی
نویسنده : منصوره جمشیدی منش
ناشر : سالمی
قیمت : 99000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه داخلی- جراحی (کاردانی به کارشناسی)
نویسنده : مصطفی راد
ناشر : سالمی
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بررسی الگوریتمی بیماریهای ENT
نویسنده : نقیب زاده
ناشر : حیان
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی دستگاه گوارش
نویسنده : دکتر نبوی زاده
ناشر : ارجمند
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کمک های اولیه و اورژانس برای پرستاران
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی طب داخلی سسیل بیماریهای اعصاب
مترجم : دکتر موسوی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی طب داخلی سسیل بیماریهای عفونی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : واژه نامه بهداشت محیط
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 500 سوال فیزیولوژی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ده گام خودآزمایی روش تحقیق و آمار حیاتی در پژوهش های علوم پزشکی
نویسنده : محمود شمشیری
ناشر : بشری
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مدیریت و رهبری در پرستاری و مامایی
نویسنده : روناک باشهابی
ناشر : آییژ
قیمت : 70000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیک پزشکی همراه با ضمیمه MRI و لیزر
نویسنده : عباس تکاور
ناشر : آییژ
قیمت : 250000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آموزش عملی بیوشیمی
نویسنده : شهرناز آریا برزین و همکاران
ناشر : آییژ
قیمت : 58000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های قبل و بعد از زایمان
نویسنده : گیتی ازگلی – ماهرخ دولتیان
ناشر : نوردانش
قیمت : 58000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فوریت‌های پزشکی در گروه‌های خاص
نویسنده : نیره باغچقی و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده پاتولوژی رابینز
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای عملی محاسبات دارویی وریدی برای پرستاران ویژه از مبتدی تا پیشرفته
نویسنده : محمود شمشیری
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اورژانس های کارنت شوک و اغما آب و الکترولیت
نویسنده : منجی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 54500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه برجسب های دارویی
نویسنده : مجید لعل روشن
ناشر : حیان
قیمت : 53000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای بالینی پوست و مو زیبایی
نویسنده : دکتر اسداله کیانی
ناشر : نوردانش
قیمت : 52000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اپیدمیولوژی و آمار حیاتی پارک& پارک
نویسنده : دکتر آیتی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پوست هبیف
نویسنده : دکتر آیتی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
نویسنده : زهرا دلگشا
ناشر : سالمی
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی علمی شبیه سازی انسان و انتقال ژن
نویسنده : حیدری
ناشر : حیان
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و فنون پرستاری و استریلیزاسیون
نویسنده : رقیه زردشت
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مواد نیروزا: یافته‌ها، تأثیرات و مضرات
نویسنده : علی کاشی و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترا مواد زاید جامد
نویسنده : نغمه علوی نخجوانی
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی بالینی چشم اسنل
نویسنده : مرتضی عبدالهی
ناشر : سالمی
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشخیص و درمان بیماریهای دهان برکت
نویسنده : ضمیران و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های 9 ماه بارداری و زایمان جلد دوم
نویسنده : دکتر نخعی
ناشر : شهر آب
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های 9 ماه بارداری و زایمان جلد اول
نویسنده : دکتر نخعی
ناشر : شهر آب
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آزمون های اپیدمیولوژی بیماریهای شایع
نویسنده : محمدی اکبری و حیدری
ناشر : ارجمند
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه پرسش های دوره آزمون جامع علوم پایه داروسازی
نویسنده : رضا زاده
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 47500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و کاربرد مفاهیم ایمونوهماتولوژی
نویسنده : دکتر سکینه عمونیان
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت
نویسنده : ژیلا عابد سعیدی
ناشر : سالمی
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل
نویسنده : زهرا تذکری
ناشر : سالمی
قیمت : 145000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بانک آزمون بی‌هوشی (براساس میلر و دیگران)
نویسنده : فوزیه شریفی
ناشر : سالمی
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول طراحی و آنالیزدر مطالعات کارآزمایی بالینی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارتباط شناسی سلامت
نویسنده : محسن صفاری داود شجاعی زاده
ناشر : آثار سبحان
قیمت : 44500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شناخت گیاهان دارویی
نویسنده : هرمزدیار کیانمهر
ناشر : آییژ
قیمت : 50000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت از بیمار درپخش رادیولوژی
نویسنده : اصغر مازیار
ناشر : نوردانش
قیمت : 44000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پاتولوژی (اختصاصی) رابینز کومار 2007
نویسنده : دکتر آیتی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 42500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : داخلی
نویسنده : دکتر محمدرضا رزاقثی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 42000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : TERMINOLOGY AN ILLUSTRATED GUIDE (WITH THE CDMEDICAL
نویسنده : Barbara Janson Cohen
ناشر : آییژ
قیمت : 40000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده ای – تحلیلی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 40000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : باکتریها و مقاومت آنتی بیوتیکی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 40000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کلیات واکسیناسیون
نویسنده : میمنت حسینی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیمیا روماتولوژی
نویسنده : رضایی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیمیا پوست هبیف
نویسنده : کیاوش
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مدیریت مراکز استریلیزاسیون
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : توجه به سلامت در فوریت‌ها
نویسنده : عباس عباس زاده و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اخلاق حرفه‌ای در هوشبری و اتاق عمل
نویسنده : عزیز شهرکی
ناشر : سالمی
قیمت : 59000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : آریتمی‌های قلبی
نویسنده : محسن ادیب حاج باقری
ناشر : سالمی
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مقدمه‌ای بر تکنولوژی جراحی
نویسنده : فاطمه قارداشی
ناشر : سالمی
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : انسان و سلامت جنسی
نویسنده : فروتن و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : MRI در یک نگاه
نویسنده : علی اصغر پرچ
ناشر : نوردانش
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 1
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 38000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : جمعیت و تنظیم خانواده
نویسنده : طیبه ضیایی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی در مامایی
نویسنده : زهرا پورمهدی
ناشر : سالمی
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیهوشی در تروما و ارتوپدی
نویسنده : فاطمه قارداشی
ناشر : سالمی
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : قدم به قدم بیماریهای خون
نویسنده : شهرام علمداری
ناشر : حیان
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنتی بادی های نو ترکیب
نویسنده : فاطمه رهبری زاده
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و مبانی تکنیکهای اسکن
نویسنده : رضا احدی
ناشر : نوردانش
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 100 پرسش و پاسخ درباره جراحی پستان
نویسنده : عطری و همکاران
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 34500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کلیات ایمونولوژی
نویسنده : شهره شرق
ناشر : آرتین طب
قیمت : 34500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی پزشکی جلد 2- متابولیسم
نویسنده : مهین زهرایی و همکاران(هیئت مولفان)
ناشر : آییژ
قیمت : 120000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اخلاق و مقررات حرفه‌ای در فوریت‌های پزشکی
نویسنده : عزیز شهرکی واحد و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 75000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تصفیه آب
مترجم : خزایی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 30000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مطالعات آزمایشگاهی و روشهای تشخیصی
نویسنده : فریبا بلورچی
ناشر : نوردانش
قیمت : 29800
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیمیا تنفس
نویسنده : رضایی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیمیا کلیه
نویسنده : رضایی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیمیا روانپزشکی
نویسنده : دانشمند
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده فیزیکال فارماسی مارتین
نویسنده : دکتر ملیحه قدیری
ناشر : سماط
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بورد تخصصی بیهوشی 87
نویسنده : حمید رضا فیض
ناشر : حیان
قیمت : 29000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دستور نویسی درطب سالمندان
نویسنده : باقری و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 29000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مراقبت های پرستاری در سرطان های پوست
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 29000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماریهای قلب کودکان
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 29000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارزیابی، طبقه بندی و درمان فوریتهای حیاتی در کودکان
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 29000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب
نویسنده : گاگیگ بدلیانس قلی کندی
ناشر : آییژ
قیمت : 28000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تغذیه در دوران‌های زندگی کراوس 2008
نویسنده : گیتی ستوده
ناشر : آییژ
قیمت : 25000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنتی بادی های منوکلونال
نویسنده : فاطمه رهبری زاده
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 25000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه کامل سئوالات پرستاری و مامایی
نویسنده : دکتر رامین ناصری
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 24500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه تست های روماتوژی
نویسنده : نوری
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 24500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات بورد رشته تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه 1388 - 1389
نویسنده : دکتر الهام معماری
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده فیزیک پزشکی
نویسنده : بهرام یوسفیان
ناشر : نوردانش
قیمت : 24000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بوسچروگرافی
نویسنده : مجتبی نوکلی
ناشر : نوردانش
قیمت : 24000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها اثرهای آن‌ها در سلامت و بیماری
نویسنده : سید محمد علی شریعت
ناشر : آییژ
قیمت : 22000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پروبیوتیک ها ونقش آنها دربیماریها
نویسنده : محمد نیاکان
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 21000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : THE HARRIET LANE HANDOBOOK
نویسنده : Jason Robertson Nicole Shilkofski
ناشر : آییژ
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی
نویسنده : حمیدرضا کوهستانی و همکاران
ناشر : سالمی
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کارت مقادیر آزمایشگاهی
نویسنده : حیان
ناشر : حیان
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 50 case عفونی
نویسنده : سلطانی و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 19900
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی برای پرستار
نویسنده : سعیده حسینی
ناشر : اندیشه رفیع
قیمت : 19500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فراگیری زبان پزشکی
نویسنده : دکتر مسعود سیرتی نیر
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 19500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیمیا پاتولوژی براساس کتاب رابینز 2003
نویسنده : اسماعیلی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 19500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شکستگی ستون فقرات پشتی کمری و آسیب های نخاعی
نویسنده : قائمی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 18500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی پرستاری و مامایی
نویسنده : رضا محمدی
ناشر : آییژ
قیمت : 17000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی اودیولوژی بالینی
نویسنده : عبدالحمید حسین نیا
ناشر : آییژ
قیمت : 17000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : شرحی بر اولویت های نظام سلامت
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 17000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیماریهای قلب و عروق و تفسیر سریع نوار قلبی
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 16500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای یادگیری آماده سازی
نویسنده : شریعتی و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 16000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : لاماز- زایمان آسان با روش لاماز
نویسنده : الهام زینالی بقا
ناشر : نوردانش
قیمت : 15000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خوشایند سازی زایمان کاربردی
نویسنده : فیروزه روستا
ناشر : نوردانش
قیمت : 15000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : سیمای که می پسندید
نویسنده : دکتر آذر
ناشر : ارجمند
قیمت : 14000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی راههای عصبی و اعصاب مغزی
نویسنده : دکتر محمد بربرستانی
ناشر : نوردانش
قیمت : 14000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 1000 پرسش و پاسخ در دندانپزشکی بالینی
نویسنده : آرین و همکاران
ناشر : حیان
قیمت : 13500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : 600 سوال امتحانات بورد و ارتقاء بیهوشی
نویسنده : سلطانی محمدی
ناشر : تیمور زاده
قیمت : 12500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اورژانس های اعصاب نحوه برخورد
نویسنده : مهران همام
ناشر : حیان
قیمت : 12000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بارداری و زایمان ویلیامز 3 جلدی 2010
مترجم : دکتر رزاقی
ناشر : ارجمند
قیمت : 592000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ترجمه آناتومی اسنل
نویسنده : دکتر امید مقدم-آناتومیست
ناشر : بشری
قیمت :
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول بیوشیمی بالینی تیتز جلد اول
نویسنده : دکتر امیر رسولی
ناشر : ارجمند
قیمت : 219000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی بالینی دولین جلد 1و2 2010
نویسنده : دکتر امیر رسولی
ناشر : ارجمند
قیمت : 390000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه آزمون های دستیاری و پره ا انترنی دستیار برتر
نویسنده : دکتر امین اصنافی
ناشر : ارجمند
قیمت : 298000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تشخیص و درمان بیماریهای پوست هبیف
نویسنده : دکتر بلیغی
ناشر : ارجمند
قیمت : 390000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نکات بالینی در لاپاروسکوپی زنان
نویسنده : دکتر الهام پورمطرود
ناشر : بشری
قیمت : 150000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی بالینی اسنل جلد 1 تنه
نویسنده : دکتر حسن زاده
ناشر : ارجمند
قیمت : 229000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : نوروآناتومی اسنل 2010
نویسنده : دکتر حسن زاده و دکتر اکبری
ناشر : ارجمند
قیمت : 350000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ایمونولوژی سلولی و مولکولی 2009
نویسنده : دکتر کیهانی
ناشر : ارجمند
قیمت : 195000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چکیده میکروب شناسی زینسر
نویسنده : دکتر میرنژاد و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 169000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی
نویسنده : دکتر منوچهر قارونی
ناشر : ارجمند
قیمت : 320000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بیوشیمی مصور هارپر
نویسنده : دکتر امیر رسولی
ناشر : ارجمند
قیمت : 159000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروب شناسی برای دانشجویان پزشکی
نویسنده : دکتر میرنژاد و همکاران
ناشر : بشری
قیمت : 149000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول پرستاري تيلور (مفاهيم پرستاري بخش دوم)
مترجم : افسانه افتخار منش با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
ناشر : بشری
قیمت : 295000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری فوریت ها
نویسنده : فاطمه غفاری
ناشر : بشری
قیمت : 179000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان- هارد
نویسنده : زهرا شاهواری
ناشر : بشری
قیمت : 125000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : طب کار و بیماریهای شغلی 2 جلدی
نویسنده : دکتر عقیلی نژاد
ناشر : ارجمند
قیمت : 138000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول پرستاري تيلور (مفاهيم پرستاري بخش1)
مترجم : زهراصفوي بيات و با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري- مامايي شهيد بهشتي
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 295000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ 2009
نویسنده : دکتر سبحانیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 108000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : هماتولوژی تشخیصی براساس الگوهای غالب: تفسیر خون محیطی
نویسنده : دکتر صانعی
ناشر : ارجمند
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی بالینی اسنل جلد 3 سرو گردن
نویسنده : دکتر حسن زاده
ناشر : ارجمند
قیمت : 98000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آناتومی بالینی اسنل جلد 2 اندام
نویسنده : دکتر حسن زاده
ناشر : ارجمند
قیمت : 118000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : چکیده اورولوژی اسمیت 2008
نویسنده : دکتر صفر زاده
ناشر : ارجمند
قیمت : 95000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان -شومیز
نویسنده : زهرا شاهواری
ناشر : بشری
قیمت : 95000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درس آزمون باکتری شناسی
نویسنده : دانشمندی
ناشر : ارجمند
قیمت : 92000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فرآیند ارتباط
نویسنده : فائزه صحبائی و همکارن
ناشر : بشری
قیمت : 129000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای انگلیسی اختصاصی برای پرستاران
نویسنده : معصومه بهرامی
ناشر : بشری
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : الکترو کاردیوگرام در 2 ساعت
نویسنده : دکتر مولا
ناشر : ارجمند
قیمت : 89000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تکنولوزی هردل
نویسنده : مجتبی جعفری
ناشر : آییژ
قیمت : 85000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فشرده ایمونولوژی
نویسنده : پریوش ابراهیمی
ناشر : آییژ
قیمت : 80000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری داخلی جراحی بلک (اختلالات غدد دورن ریز و متابولیسم)
نویسنده : امید طباطبایی
ناشر : بشری
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فیزیولوژی بالینی اسید و باز و اختلالات الکترولیتی
نویسنده : دکتر سردابی
ناشر : ارجمند
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آسیب شناسی عمومی رابینر
نویسنده : دکتر مسلم بهادری
ناشر : ارجمند
قیمت : 300000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه
نویسنده : دکتر میترا ذوالفقاری
ناشر : بشری
قیمت : 75000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نكات برترپرستاري بيماريهاي داخلي جراحي(NVP)
نویسنده : مرجان سيد مظهري
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 76000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 3
مترجم : عباس بهادر
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 0
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : زبان تخصصی مامایی
نویسنده : شیوا علیزاده پاسدار
ناشر : بشری
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : روش های تحقیق کیفی
نویسنده : دکتر محسن ادیب حاج باقری- مهوش صلصالی
ناشر : بشری
قیمت : 155000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : فارماکولوژی برای رشته های پرستاری
نویسنده : سپهری و سبحانی
ناشر : ارجمند
قیمت : 160000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : بیماریهای دستگاه تنفسی ناشی از کار
نویسنده : دکتر عقیلی نژاد
ناشر : ارجمند
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت محیط
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروب شناسی پزشکی عملی
نویسنده : دکتر میرنژاد و مسجدیان
ناشر : بشری
قیمت : 69500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : معاینه فیزیکی و نشانه شناسی برای پرستاران
نویسنده : زهرا اقبالی ناهید شاه قلیان
ناشر : حکیم هیدجی
قیمت : 85000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : درس آزمون ویروس شناسی
نویسنده : دانشمندی
ناشر : ارجمند
قیمت : 68000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اصول و فنون پرستاری
نویسنده : منیر نوبهار
ناشر : بشری با همکاری تحفه
قیمت : 95000
سال انتشار : 1390
عنوان کتاب : مهارت های باليني پرستاری (اصول‌پرستاري تيلور)
مترجم : زهرامهدوي باهمكاري اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري ومامايي شهيد‌بهشتي
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 70000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دارو درمانی بیماریهای عفونی
نویسنده : دکتر خلیلی
ناشر : ارجمند
قیمت : 62000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مقدمه ای بر بخش ها و مراقبت های بالینی(جلد دوم پوست و سوختگی)
نویسنده : سحر خوش روش و همکاران
ناشر : نهضت پویا
قیمت : 60000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت محیط
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دکتر نوزاد من
نویسنده : دکتر مدنی
ناشر : ارجمند
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت محیط
ناشر : خسروی و دیباج
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنچه باید در مورد سرطان پستان بدانیم
نویسنده : دکتر زهرا مجد وهمکاران
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاری داخلی جراحی بلک (پوست و سوختگی)
نویسنده : نوروزی
ناشر : بشری
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خلاصه تغذیه و رژیم درمانی کراوس جلد اول اصول تغذیه
نویسنده : عباسعلیزاد
ناشر : ارجمند
قیمت : 49000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مقدمه ای بر بخش ها و مراقبت های بالینی(جلد اول ارتوپدی)
نویسنده : سحر خوش روش و همکاران
ناشر : نهضت پویا
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : دارو درمانی بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی
نویسنده : دکتر خلیلی
ناشر : ارجمند
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : راهنمای شناخت و درمان بیماری ها
نویسنده : بیگی
ناشر : ارجمند
قیمت : 39000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرسش و پاسخهای بارداری
نویسنده : مبشری
ناشر : ارجمند
قیمت : 37500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کودکان استثنایی
نویسنده : دکتر یاریاری
ناشر : ارجمند
قیمت : 37000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : حرکت درمانی، اصول و روش ها
نویسنده : دکتر رباطی
ناشر : ارجمند
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : متخصص بیهوشی و دوری از شکایت
نویسنده : دکتر صفایی
ناشر : ارجمند
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستانها
نویسنده : دکتر کریمی اقدم
ناشر : ارجمند
قیمت : 45000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : تندآموز اپیدمیولوژی و آمار پزشکی
نویسنده : دکتر سلامتی
ناشر : ارجمند
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نكات برتر پرستاري بهداشت مادران ونوزادان (NVP )
نویسنده : مرجان سيد مظهري
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ناباروری و تحریک تخمک گذاری
نویسنده : دکتر صفدریان
ناشر : ارجمند
قیمت : 28000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارزیابی بیماریهای شایع کودکان
نویسنده : دکتر نور صالحی
ناشر : ارجمند
قیمت : 22000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آقای دکتر... قلب من
نویسنده : دکتر زیبایی نژاد
ناشر : ارجمند
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نوآوری در چشم پزشکی
نویسنده : دکتر رستگار
ناشر : ارجمند
قیمت : 20000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : چگونه با ضایعه نخاعی خود مواجه شویم
نویسنده : مژگان قمشی
ناشر : ارجمند
قیمت : 19000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات کنکور PHD پرستاری با پاسخ کلیدی از سال 74 به بعد
نویسنده : حمید شریف نیا
ناشر : بشری
قیمت : 199000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات کارشناسی به کارشناسی ارشد پرستاری NICU
نویسنده : پروین تترپور
ناشر : بشری
قیمت : 89500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کالبد شکافی گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران
نویسنده : دکتر محمد علی چراغی
ناشر : بشری
قیمت : 79000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کاربرد و اصول و روش های تحقیق در پرستاری
نویسنده : دکتر ربابه معماریان
ناشر : بشری
قیمت : 69000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : NURSING CONCEPT AND NURSING THEORIES GLASSORY
نویسنده : منصوره عزیز زاده فروزی
ناشر : بشری
قیمت : 65000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : ارزیابی آموزش عالی در جهان و ایران
نویسنده : دکتر مهرنوش پازارگادی
ناشر : بشری
قیمت : 62000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : هندبوک انتقال خون در اطفال
نویسنده : دکتر اسماعیل صانعی مقدم
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : یادگیری ترکیبی
نویسنده : دکتر بهاره عمرانی ساروی
ناشر : بشری
قیمت : 55000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : استقرار استانداردها درآزمایش حساسیت سنجی به روش دیسک دیفیوژن و کنترل کیفی آن
نویسنده : فریبا دیناروند
ناشر : بشری
قیمت : 49500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : متاآنالیز در تحقیقات علوم پزشکی
نویسنده : محمد حیدری
ناشر : بشری
قیمت : 43000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مبانی پرستاری سرطان
نویسنده : معصومه ایمانی پور
ناشر : بشری
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : آنچه همه باید درباره عفونت HIV ایدز بدانند
نویسنده : دکتر فرهاد شاهسوار
ناشر : بشری
قیمت : 39500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت مدارس
نویسنده : علیرضا قربانی
ناشر : بشری
قیمت : 38000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : کیفیت وارزیابی کیفیت در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی
نویسنده : دکتر مهرنوش پازارگادی
ناشر : بشری
قیمت : 37500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : پرستاري بهداشت خانواده
نویسنده : ميمنت حسيني، كامليا روحاني ، صفيه حسين زاده
ناشر : بشری باهمكاري تحفه
قیمت : 59500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : بهداشت دوران سالمندی
نویسنده : خدیجه حاتمی پور
ناشر : بشری
قیمت : 29500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : اثرات موسیفی و ماساز بر بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
نویسنده : شهلا ابوالحسنی
ناشر : بشری
قیمت : 12000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروبشناسی پزشکی-هارد
نویسنده : گیتا اسلامی و همکاران
ناشر : آییژ
قیمت : 260000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : خودآزمایی و بازنگری بیماریهای دستگاه گوارش-هاریسون 2008
نویسنده : دکتر الهیار صالح
ناشر : بشری
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : نقش روی در تززیق سلامتی
نویسنده : اعظم حسین نژاد و الهه آذرگون
ناشر : بشری
قیمت : 35000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : میکروب شناسی و ویروس شناسی
نویسنده : دکتر پارسا پور و دکتر کیان
ناشر : ارجمند
قیمت : 59000
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات بیوشیمی تخصصی عمومی
نویسنده : رومینا کریم زاده
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 54500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات بیوشیمی تخصصی و متابولیسم
نویسنده : رومینا کریم زاده
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 43500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات ویروس شناسی تخصصی
نویسنده : سید جلال کیانی و همکاران
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 43500
سال انتشار : 1389
عنوان کتاب : مجموعه سوالات باکتری شناسی عمومی
نویسنده : فرامرز مسجدیان
ناشر : پیوند مهر
قیمت : 43500
سال انتشار : 1389